Eugene Buzon Tangaro Tophinke

58.3997 Points
  Top  1

Lorife Bicar

54.8997 Points
  Top  2

Hanes Nobrab

31.8001 Points
  Top  3

Maria Theresa Abrazaldo

28.7001 Points
  Top  4

JWjourney Bicar

15.7 Points
  Top  5

Hara Narag

4.2 Points
  Top  6

Merci Cadete

3.3 Points
  Top  7

Leogo Boss Gibi

2.7 Points
  Top  8

Marybeth Naef

2.3 Points
  Top  9

Junalyn Rose Yuga Fajardo

2.2 Points
  Top  10